VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Stichting Nederlanders Overzee Stichting Nederlanders Overzee Dit is een Nederlandstalig netwerk, enkel de Nederlandse taal is dus toegelaten. Alle informatie die Stichting Nederlanders Overzee communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Stichting Nederlanders Overzee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Stichting Nederlanders Overzee verzonden emails . Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. klik om het Privicy beleid te lezen Privacy beleid Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Stichting Nederlanders Overzee. Stichting Nederlanders Overzee staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Stichting Nederlanders Overzee en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Stichting Nederlanders Overzee kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan. Algemene Voorwaarden voor klanten van Stichting Nederlanders Overzee 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden 1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Nederlanders Overzee en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Stichting Nederlanders Overzee doet. 2. Terminologie 2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Stichting Nederlanders Overzee en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Stichting Nederlanders Overzee. 2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken. 2. Voorwaarden van klant worden uitgesloten De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten. 4. Recht 4a Op alle overeenkomsten tussen Stichting Nederlanders Overzee en de klant en alle aanbiedingen van Stichting Nederlanders Overzee aan de klant is Nederlands recht van toepassing 4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Pattaya, tenzij Stichting Nederlanders Overzee ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 5. Correspondentie 5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. 5b De klant is verplicht om een emailadres aan nederlandersoverzee.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan nederlandersoverzee.com worden doorgegeven op de manier die nederlandersoverzee.com voorschrijft. 5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn. 6. Eigendom 6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Stichting Nederlanders Overzee of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst. 6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7. Rechten van derden Klant garandeert Stichting Nederlanders Overzee dat de opdracht die klant aan Stichting Nederlanders Overzee verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software. 8. nederlandersoverzee.com nieuwsbrief 8a Door een bestelling te plaatsen wordt de klant automatisch deelnemer van het Stichting Nederlanders Overzee nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die per email wordt verstuurd en waarin nieuws, updates, foto's van leden, feedback en tips en trucs. 8b Uitschrijven van det Stichting Nederlanders Overzee nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief. 9. Betaalperiodes Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Stichting Nederlanders Overzee wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend beëindigd, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft vooruitbetaald. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de beëindiging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten. 10. Facturen 10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden. 10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend. 10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur. 10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen. 10e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden niet automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. 10f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Stichting Nederlanders Overzee binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is. 10g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro). 10h Ingeval Stichting Nederlanders Overzee kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Stichting Nederlanders Overzee. 10i Stichting Nederlanders Overzee zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur. 10j Stichting Nederlanders Overzee zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden 10k Stichting Nederlanders Overzee is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten. 11. Opschorting/stopzetting dienstverlening 11a Stichting Nederlanders Overzee behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden. 11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Stichting Nederlanders Overzee 11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats. 12. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk) 12a Klant kan bij Stichting Nederlanders Overzee gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan Stichting Nederlanders Overzee een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag. 12b Stichting Nederlanders Overzee stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen. 12c Als een klant Stichting Nederlanders Overzee gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort. 12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden. 13. Recht om diensten te weigeren Stichting Nederlanders Overzee heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren. 14. Vrijwaring 14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Stichting Nederlanders Overzee van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. 14b Klant vrijwaart Stichting Nederlanders Overzee van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten. 15. Prijsverhoging Indien Stichting Nederlanders Overzee de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een ander product te zoeken, met een minumum van 1 maand. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs. 16. Opzeggingen In overleg. 17. Wijziging Algemene Voorwaarden Stichting Nederlanders Overzee is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Stichting Nederlanders Overzee is daarvoor afdoende. Het is aan Stichting Nederlanders Overzee om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant. 18. Ontbindende voorwaarden Stichting Nederlanders Overzee is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: - het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken; - klant surseance van betaling aanvraagt; - aan klant surseance van betaling verleend is; - klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak; - Stichting Nederlanders Overzee gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; - klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden. 19. Disclaimer Stichting Nederlanders Overzeeis niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Stichting Nederlanders Overzee geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Stichting Nederlanders Overzee en haar personeel

VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Stichting Nederlanders Overzee Stichting Nederlanders Overzee Dit is een Nederlandstalig netwerk, enkel de Nederlandse taal is dus toegelaten. Alle informatie die Stichting Nederlanders Overzee communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Stichting Nederlanders Overzee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Stichting Nederlanders Overzee verzonden emails . Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. klik om het Privicy beleid te lezen Privacy beleid Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Stichting Nederlanders Overzee. Stichting Nederlanders Overzee staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Stichting Nederlanders Overzee en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Stichting Nederlanders Overzee kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan. Algemene Voorwaarden voor klanten van Stichting Nederlanders Overzee 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden 1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Nederlanders Overzee en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Stichting Nederlanders Overzee doet. 2. Terminologie 2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Stichting Nederlanders Overzee en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Stichting Nederlanders Overzee. 2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken. 2. Voorwaarden van klant worden uitgesloten De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten. 4. Recht 4a Op alle overeenkomsten tussen Stichting Nederlanders Overzee en de klant en alle aanbiedingen van Stichting Nederlanders Overzee aan de klant is  Nederlands recht van toepassing 4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Pattaya, tenzij Stichting Nederlanders Overzee ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 5. Correspondentie 5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. 5b De klant is verplicht om een emailadres aan nederlandersoverzee.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan nederlandersoverzee.com worden doorgegeven op de manier die nederlandersoverzee.com voorschrijft. 5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn. 6. Eigendom 6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Stichting Nederlanders Overzee of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst. 6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7. Rechten van derden Klant garandeert Stichting Nederlanders Overzee dat de opdracht die klant aan Stichting Nederlanders Overzee verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software. 8. nederlandersoverzee.com nieuwsbrief 8a Door een bestelling te plaatsen wordt de klant automatisch deelnemer van het Stichting Nederlanders Overzee nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die per email wordt verstuurd en waarin nieuws, updates, foto's van leden, feedback en tips en trucs. 8b Uitschrijven van det Stichting Nederlanders Overzee nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief. 9. Betaalperiodes Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Stichting Nederlanders Overzee wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend beëindigd, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft vooruitbetaald. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de beëindiging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten. 10. Facturen 10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden. 10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend. 10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur. 10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen. 10e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden niet automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. 10f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Stichting Nederlanders Overzee binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is. 10g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro). 10h Ingeval Stichting Nederlanders Overzee kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Stichting Nederlanders Overzee. 10i Stichting Nederlanders Overzee zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur. 10j Stichting Nederlanders Overzee zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden 10k Stichting Nederlanders Overzee is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten. 11. Opschorting/stopzetting dienstverlening 11a Stichting Nederlanders Overzee behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden. 11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Stichting Nederlanders Overzee 11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats. 12. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk) 12a Klant kan bij Stichting Nederlanders Overzee gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan Stichting Nederlanders Overzee een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag. 12b Stichting Nederlanders Overzee stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen. 12c Als een klant Stichting Nederlanders Overzee gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort. 12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden. 13. Recht om diensten te weigeren Stichting Nederlanders Overzee heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren. 14. Vrijwaring 14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Stichting Nederlanders Overzee van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. 14b Klant vrijwaart Stichting Nederlanders Overzee van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten. 15. Prijsverhoging Indien Stichting Nederlanders Overzee de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een ander product te zoeken, met een minumum van 1 maand. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs. 16. Opzeggingen In overleg. 17. Wijziging Algemene Voorwaarden Stichting Nederlanders Overzee is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Stichting Nederlanders Overzee is daarvoor afdoende. Het is aan Stichting Nederlanders Overzee om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant. 18. Ontbindende voorwaarden Stichting Nederlanders Overzee is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: - het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken; - klant surseance van betaling aanvraagt; - aan klant surseance van betaling verleend is; - klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak; - Stichting Nederlanders Overzee gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; - klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden. 19. Disclaimer Stichting Nederlanders Overzeeis niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Stichting Nederlanders Overzee geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Stichting Nederlanders Overzee en haar personeel

VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Stichting Nederlanders Overzee Stichting Nederlanders Overzee Dit is een Nederlandstalig netwerk, enkel de Nederlandse taal is dus toegelaten. Alle informatie die Stichting Nederlanders Overzee communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Stichting Nederlanders Overzee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Stichting Nederlanders Overzee verzonden emails . Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. klik om het Privicy beleid te lezen Privacy beleid Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Stichting Nederlanders Overzee. Stichting Nederlanders Overzee staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Stichting Nederlanders Overzee en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Stichting Nederlanders Overzee kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan. Algemene Voorwaarden voor klanten van Stichting Nederlanders Overzee 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden 1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Nederlanders Overzee en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Stichting Nederlanders Overzee doet. 2. Terminologie 2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Stichting Nederlanders Overzee en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Stichting Nederlanders Overzee. 2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken. 2. Voorwaarden van klant worden uitgesloten De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten. 4. Recht 4a Op alle overeenkomsten tussen Stichting Nederlanders Overzee en de klant en alle aanbiedingen van Stichting Nederlanders Overzee aan de klant is Nederlands recht van toepassing 4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Pattaya, tenzij Stichting Nederlanders Overzee ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 5. Correspondentie 5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. 5b De klant is verplicht om een emailadres aan nederlandersoverzee.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan nederlandersoverzee.com worden doorgegeven op de manier die nederlandersoverzee.com voorschrijft. 5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn. 6. Eigendom 6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Stichting Nederlanders Overzee of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst. 6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7. Rechten van derden Klant garandeert Stichting Nederlanders Overzee dat de opdracht die klant aan Stichting Nederlanders Overzee verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software. 8. nederlandersoverzee.com nieuwsbrief 8a Door een bestelling te plaatsen wordt de klant automatisch deelnemer van het Stichting Nederlanders Overzee nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die per email wordt verstuurd en waarin nieuws, updates, foto's van leden, feedback en tips en trucs. 8b Uitschrijven van det Stichting Nederlanders Overzee nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief. 9. Betaalperiodes Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Stichting Nederlanders Overzee wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend beëindigd, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft vooruitbetaald. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de beëindiging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten. 10. Facturen 10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden. 10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend. 10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur. 10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen. 10e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden niet automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. 10f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Stichting Nederlanders Overzee binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is. 10g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro). 10h Ingeval Stichting Nederlanders Overzee kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Stichting Nederlanders Overzee. 10i Stichting Nederlanders Overzee zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur. 10j Stichting Nederlanders Overzee zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden 10k Stichting Nederlanders Overzee is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten. 11. Opschorting/stopzetting dienstverlening 11a Stichting Nederlanders Overzee behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet- tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden. 11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Stichting Nederlanders Overzee 11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats. 12. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk) 12a Klant kan bij Stichting Nederlanders Overzee gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan Stichting Nederlanders Overzee een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag. 12b Stichting Nederlanders Overzee stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen. 12c Als een klant Stichting Nederlanders Overzee gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort. 12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden. 13. Recht om diensten te weigeren Stichting Nederlanders Overzee heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren. 14. Vrijwaring 14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Stichting Nederlanders Overzee van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. 14b Klant vrijwaart Stichting Nederlanders Overzee van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten. 15. Prijsverhoging Indien Stichting Nederlanders Overzee de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een ander product te zoeken, met een minumum van 1 maand. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs. 16. Opzeggingen In overleg. 17. Wijziging Algemene Voorwaarden Stichting Nederlanders Overzee is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Stichting Nederlanders Overzee is daarvoor afdoende. Het is aan Stichting Nederlanders Overzee om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant. 18. Ontbindende voorwaarden Stichting Nederlanders Overzee is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: - het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken; - klant surseance van betaling aanvraagt; - aan klant surseance van betaling verleend is; - klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak; - Stichting Nederlanders Overzee gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; - klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden. 19. Disclaimer Stichting Nederlanders Overzeeis niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Stichting Nederlanders Overzee geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Stichting Nederlanders Overzee en haar personeel